از سنگ شکن های آمپر کوچک و کوچک 100 آمپر استفاده شده است