فرآیندی که در دستگاههای سنگ شکن نمایشی انجام می شود